Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

GIẤY ỦY QUYỀN 50 TÁC PHẨM THẾ PHONG CHO VỢ : bà NGUYỄN THỊ KHÊ ..


                                  GIẤY UỶ QUYỀN  50  TÁC PHẨM  THẾ PHONG
                                          CHO VỢ  :    bà   NGUYỄN THỊ KHÊ
                                                           -----------


                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM                                             
                                               Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                ---
                                                                                    
                          Tôi ký tên  dưới đây là  :
              Ông                                          : ĐỖ MẠNH TƯỜNG
              Ngày tháng năm sinh                 : 1936
              Chứng minh nhân dân số           :  020405610   cấp tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
              Hộ khẩu thường trú                   :  25 / 39  A Trần Khắc  Chân , phường Tân Định,
                                                                 quận 1,  Tp. HCM.

                          Là tác giả,  chủ sỡ hữu đối với  50  tác phẩm  theo  Giấy  chứng nhận  bản quyền
số 341 /VH / BQ / ĐD  do  Cục Bản quyền  tác giả cấp ngày 15 / 8 / 1996 .
               Bằng giấy này  tôi ủy quyền cho :

               Bà :                                           :  NGUYỄN THỊ KHÊ
               Ngày tháng năm sinh                  :   1937
               Chứng minh nhân dân số            : 020047249 cấp tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
               Hộ khẩu thường trú                    : 25 / 39 A  Trần Khắc Chân, phường Tân Định,
                                                                   quận 1 , Tp. HCM.

                           Với nội dung như sau :

                            Bà NGUYỄN THỊ KHÊ  được quyền thay mặt  và nhân danh tôi nhận giấy tờ , nhận tiền ( nếu có )  theo Giấy chứng nhận bản quyền nêu trên căn cứ theo quy định pháp luật .
                            Trong phạm vi ủy quyền , bà NGUYỄN THỊ KHÊ  được quyền  thiết lập , ký tên  trên
 các giấy tờ liên quan , thực hiện các quyền , nghĩa vụ pháp luật qui định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên .

                            Thời hạn ủy quyền cho đến khi bà NGUYỄN THỊ KHÊ  thực hiện xong nội dung ủy quyền trên hoặc ủy quyền hết hạn theo quy định  của pháp luật.

                             Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của bà NGUYỄN THỊ KHÊ  nhân danh tôi  thục hiện nội dung ủy  quyền trên .  Tôi đã hiểu rõ nghĩa vụ , lợi ích ,  hậu quả của pháp lý của việc ủy quyền và tự nguyện ký tên dưới đây .

                           Giấy  ủy quyền này được lập 3 bản , mỗi bản 2 trang,  Phòng Công Chứng số 1  thành phố Hồ Chí  Minh  lưu giữ  01  bản    Tôi đã đọc lại , hiểu rõ nội dung Giấy ủy quyền  và tự nguyện ký tên dưới đây .
                             Lập tại Phòng Công Chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh  ngày 13 tháng 12 năm 2010
( Ngày mười ba tháng mười hai năm hai nghìn mười ) .
                                                                  
                                                                       Người ủy quyền
                                                                   (   Ký và ghi rõ họ tên )

                                                                  ĐỖ MẠNH TƯỜNG
                                               ( tôi đã đọc và đồng ý  -  Đỗ Mạnh  Tường  )

                                                                          ( đã ký )

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2  
                                 

                                               
                                       LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

                        Ngày 13 tháng 12 năm 2010 ( ngày mười ba tháng mười hai năm hai nghìn mười ) ,
  tại Phòng Công  Chứng  số 1   thành phố Hồ Chí Minh,   97 Pasteur, Phường Bến Nghé , Quận 1 .
                        Tôi VĂN THỊ MỸ ĐỨC , công chứng viên  Phòng Công  Chứng số 1 thành phố
  Hồ Chí Minh.

                                                                 Chứng nhận :  

                         Giấy ủy quyền này do :

 Ông                                                    : ĐỖ MẠNH TƯỜNG
 Chứng minh nhân dân số                     : 020405610 cấp tại Công an  Tp Hồ Chí Minh

                      -  Tại thời điểm công chứng ,  người ủy quyền  có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật ;

                      - Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật,  đạo đức xã hội ;

                      - Người lập Giấy ủy quyền này , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong giấy ủy quyền và đã ký ,  điểm chỉ vào Giấy ủy quyền trước sự có mặt của tôi ;

                       -  Giấy ủy quyền  được thành lập 3 bản chính  (  mỗi bản chính gồm 2 tờ , 2 trang ) ,
 cấp cho :

                       Người ủy quyền : 02 bản chính
                       Lưu tại Phòng Công Chứng số 1 thành   phố Hồ Chí Minh  01 bản chính .

                       Số công chứng :
                         0 3 8 1 3 2                      Quyển số  : 12 TP/CC - SCC / HĐGD

                                                                                     CÔNG CHỨNG VIÊN 
                                                                           
                                                                                       VĂN THỊ MỸ ĐỨC
                                                                                             ( đã ký )

                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét